ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE  ตรังสัมพันธ์ TO BE ปี 2559 การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เยี่ยมชมบูธแสดงนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE ของชมรมอื่นๆที่มาร่วมแส