ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE ตรังสัมพันธ์ TO BE ปี 2559