คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 3 ได้ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธีให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม