ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมโรงกรองน้ำของวิทยาลัยร่วมกับนายช่างผู้ควบคุมงาน