ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณแม่คล้อย มีศิลป์ มารดานายบุญโยค นนท์ธีระรังสี หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง  โดยมีนายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เป็นประธาน การนี้ผู้อำ