ร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการวิจัยกลุ่มของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3 เรื่องการประเมินนโยบายการขับขี่ปลอดภัยสวมหมากนิรภัยของบุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง