ติดตามการซ่อมแซมประตูรั้วเหล็กของวิทยาลัยเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง