ตรวจสอบการทำงานของระบบบ่อเกรอะ (Septic Tank) ของอาคารเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ