ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง