ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่เขียด จันทร์แก้ว คุณยาย นางสาวชลธิชา หีดเภา (พี่ทราย) นักวิชาการสาธารณสุข