ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ระหว่าง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง โดยมีผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นตัวแทน กับ โรงเรียนกันตังพิทยากร โดยมีนางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกั