คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการร่วมใจประหยัดพลังงานเพื่อในหลวง ครั้งที่ 9