เยี่ยมชมโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดิน