ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำ presentation ในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference : Moving Towards the New Era of NCDS and Global Health ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ที่ Cape Panwa Ho