ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมต้อนรับ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ยอร์น จิระนคร สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมคณะ ในโอกาสเข้ารับฟังการนำเสนอผลงานคลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายอำเภอเมืองตรัง และการ