เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการร่วมใจประหยัดพลังงานเพื่อในหลวง ครั้งที่ 9 การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย