ร่วมตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อทำให้ถูกสุขลักษณะมีความสะอาดและความปลอดภัยแก่บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัย