คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2559