เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 3/2559