ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข