คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมงานมหกรรมวิชาการดูแลสุขภาพเชื่อมเครือข่ายสุขภาวะ จังหวัดตรัง และนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 4 ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายในสาขาการบร