ให้คำปรึกษากับแกนนำชุมชนบ้านในลุ่ม ตำบลย่านซื่อ อำเภอก้นตัง จังหวัดตรังในการลงนามรับสัญญาโครงการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือน ในการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และวางแผนการเริ่มดำเนินโครงการ