นางจินตนา เซ่งสิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานการประชุมกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ก้าวสู่จังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ