คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังเข้าร่วมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปี 2559