ร่วมงาน ร้อยรวมใจ สวสท.59 โดยมีนายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงาน การนี้ ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมมอบของที่ระลึกแด่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ด