เข้าร่วมการประชุมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติการ เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) ประจำปีงบประมาณ 2559