คณาจารย์ กลุ่มงานพัฒนาและบริการวิชาการประชุมปรึกษาหารือกับแกนนำ อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลควนธานี  ในการดำเนินโครงการบ้านสะอาด อนามัยดี ชุมชนน่าอยู่ ชีวีสมบูรณ์