ตัวแทนจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่ออธิบายถึงปัญหารวมถึงการใช้งาน ประปาส่วนภูมิภาคของวิทยาลัย