ติดตามการซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียของวิทยาลัยร่วมกับนายช่างจากบริษัท พีแอนด์ เอส หาดใหญ่ เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียของวิทยาลัยใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ