ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและบริการวิชาการ ร่วมจัดทำหลักสูตรอบรมเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอ