นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมทำกิจกรรม ในโครงการการบูรณาการดำเนินชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตตามความร่วมมือสู่ประชาคมอาเซียน