กลุ่มงานพัฒนาและบริการวิชาการ จัดทำโครงการบริการวิชาการ บ้านสะอาด อนามัยดี ชุมชนน่าอยู่ โดยบูรณาการกับการเรียนและการสอนในรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการจากกองทุน