เข้าร่วมการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2559 เรื่อง วิทยาลัยคุณธรรม : สู่การพัฒนาเพื่อสร้างคนดี โดยมีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธาน