เข้าร่วมการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกประจำปี 2559 เรื่อง วิทยาลัยคุณธรรม : สู่การพัฒนาเพื่อสร้างคนดี