การเตรียมชุมชนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาอนามัยชุมชน โดยใช้พื้นที่หมู่ 3 และตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในการฝึกปฏิบัติ