ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้การต้อนรับศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 8 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ที่เข้าเยี่ยมเยียนและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งรับมอบของที่ระลึก