คุณจิรศักดิ์ จาตุพรพิพัฒน์ เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อแนะนำหนังสือ "สนามข่าว-สนามชีวิต" วิกฤต สู้ "มะเร็งร้าย"