ให้การต้อนรับศิษย์เก่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) รุ่นที่ 14 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง