นายเกษม ลาภทวี เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อมารายงานความก้าวหน้า พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข ระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาของวิทยาลัย