ร่วมพิธีศพบิดาอาจารย์ปรินา ณ พัทลุง เภสัชกรชำนาญการ