เข้าร่วมโครงการอบรมมาตรฐานการวิจัย เรื่อง"จริยธรรมสำหรับผู้ประเมินโครงการวิจัยผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย" และ "มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฎิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี"