คณะศึกษาดูงานเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ สาขาส่งเสริมสุขภาพ ณ ห้องประชุมกรรมการบริหาร วันที่ 2 ธันวาคม 2556