ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพเขต 12 สงขลา และร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงระดับจังหวัด