ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ พบปะนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปีการศึกษา 2559