ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 รายการ