ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมโรงกรองน้ำของวิทยาลัยร่วมกับผู้รับเหมา