ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าและโรงสูบน้ำดิบท่าแก้มดำ