ร่วมกิจกรรมมอบป้ายและประกาศเกียรติคุณแก่บ้านของชุมชนการเคหะตรัง ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีท่านกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง เป็นประธานในพิธี การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติขาย