ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมกับผู้รับเหมาก่อสร้าง