นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 3 ลงฝึกปฎิบัติการศึกษาชุมชน ในรายวิชาอนามัยชุมชน ในพื้นที่หมู่ 3 และ 4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ควบคุมการฝึกปฏิบัติ